קליקט דא און
זייט עס אליינס
מסדר אנליין
אדער, רופט
אריין צום קרן
נקי כפיים אויף
732.569.9740

אדער, פילט אויס דעם פארם און מ’וועט זיך מיט אייך פארבינדן

די גדולי
הפוסקים
האבן שוין
געטראכט
פון אייך!

קרן “נקי כפיים” פונקציאנירט
ע”פ הוראת גדולי הרבנים
והפוסקים בדיני ממונות ועל
צבאם הגאון האדיר רבי משה
שטרנבוך שליט”א ראב”ד העדה
החרדית ירושלים תובב”א

אודות ההצעה לזכות לבעל חובו ולתת לצדקה וגמ”ח, שהסכימו לזה גדולי הוראה, הנני מוסיף טעם, שזכות למחויב ממון לחברו שאינו תחת ידו ממון שאינו שלו, ותרם לגבוה למצוה, ובוודאי הב”ח מסכים ויאמר שלא יפסיד בביאת אליהו וידע למי חייב ויחזירו לו, והתקנה לא צריך חיזוק שכבר הסכימו לזה גדולי ישראל, וראוי לעורר על זה!

כקש”ת הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א ראב”ד העדה החרדית ירושלים תובב”א,

עצה עמוקה ונפלאה להציל נפשותינו מאבק גזל ושאר חששות ממון שקצרה ידינו לתקנם ואמרו חז"ל עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה אמת חבירו...

הגאון רבי יהודה סילמאן שליט”א הגאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט”א הגאון רבי נפתלי נויסבוים שליט”א הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט”א הגאון רבי שמואל אליעזר שטערן שליט”א הגאון רבי שריאל ראזנבערג שליט”א

קרן נקי כפיים העלפט מדקדקים באצאלן א חוב וואס מ’איז שולדיג
געבליבן פאר אן אומבאקאנטער, לפי הוראת גדולי הפוסקים;
די עצה העלפט נישט אויב מ’ווייסט פאר וועמען מ’קומט דעם חוב.

 • הפקדת החוב

  איר זענט מפקיד די געלט פונעם חוב אינעם קרן “נקי כפיים” בניהול הדיינים

 • השבה לבעלים

  די דייני הקרן זענען מקנה די געלט פארן ריכטיגן בעל הממון בדרכי הקנינים

 • זיכוי הממון

  קרן נקי כפיים איז מפקיד די געלט אין גרויסע גמ”ח’ים און די זכיות המצווה איז גערעכנט פארן ריכטיגן בעל הממון

 • שמירת הפקדון

  די געלט ווערט געהיטן אין גמ“ח ”עד שיבוא אליהו“ און עס ווערן נישט געמאכט קיינע אינוועסטמענטס דערמיט